จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่ากับการทำงานเต็มเวลา (FTE) จำแนกตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมนานาชาติ 2 ตำแหน่ง (2D - ISIC)
เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงผล