จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่ากับการทำงานเต็มเวลา (FTE) จำแนกตามขนาดธุรกิจ
เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงผล