ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาภายในกิจการ จำแนกตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมนานาชาติ 2 ตำแหน่ง (2D - ISIC)
เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงผล