แผนภูมิแท่งเรียงซ้อน 100% แสดงสัดส่วนงบประมาณ วทน. ต่องบประมาณภาครัฐ จำแนกตามหน่วยงานระดับกระทรวง
เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงผล