แผนภูมิแท่งเชิงซ้อนแสดงสัดส่วนงบประมาณ วทน. ต่องบประมาณภาครัฐ (ล้านบาท)
เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงผล